Menu
Opcje wyglądu
Plac Basztowy 3
48-340 Głuchołazy
Tel./fax: 77 40 92 631
E-mail: gtbs@op.pl
NIP 753-19-74-945
REGON 531503840
Aktualności
GKTBS Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Kopernika/Matejki w Głuchołazach
Data dodania: 13/06/2023r.
GKTBS Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Kopernika/Matejki w Głuchołazach

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Plac Basztowy 3, 48-340 Głuchołazy,NIP 753-19-74-945, REGON 531503840, NR KRS 174418 SĄD REJONOWY W OPOLU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Głuchołazach przy ul. Kopernika/Matejki.

Województwo opolskie, powiat: nyski, Gmina Głuchołazy

Jednostka ewidencyjna: Głuchołazy - miasto

Obręb ewidencyjny: 160701_4.0001, Głuchołazy

Nr Działek :

1298/20 pow. - 0,0968 ha,

1298/21 pow. - 0,0858 ha,

1298/22 pow. - 0,0879 ha,

1298/25 pow. - 0,0886 ha,

1298/26 pow. - 0,0907 ha,

1298/27 pow. - 0,0946 ha,

1298/28 pow. - 0,0295 ha (droga wewnętrzna)

arkusz mapy: 14

Powierzchnia razem: 0,5739 ha

Symbol klas o użytku: Bp

Nr KW : OP1P/00038745/5

Przeznaczenie z MPZP ( 019) ; 8S, P, MN . Pod zabudowę składowo-produkcyjną. Tereny obiektów produkcyjnych, dopuszczalne produkcyjno-usługowe i obiektów innfrastruktury technicznej lub alternatywnie o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dopuszczalnym dla zabudowy usług rzemiosła i zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza 510 000 zł(słownie: pięćset dziesięć tysięcy zł ) bez podatku VAT.

Wadium: 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł)

Wysokość postąpienia: 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł)

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania , unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

1 .Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 lipca 2023 o godz. 12.30 w siedzibie Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - adres : 48-340 Głuchołazy ul. Plac Basztowy 3 , gabinet Prezesa - pomieszczenie obok sekretariatu ( I piętro).

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.

Wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) należy wpłacić na konto bankowe Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. -Bank Spółdzielczy w Głuchołazach 06 8891 0000 0000 5252 2000 0020z dopiskiem na dowodzie wpłaty : „Wadium na działki nr 1298/20,21,22,25,26,27,28”. Wadium powinno być uznane na rachunku wpłaty Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w dniu 7 lipca 2023 r.

3 .Wpłata wadium oznacza przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń.

Wadium zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert.

W przypadku uchylenia się Oferenta, którego oferta została wybrana, od podpisania aktu notarialnego na kupno-sprzedaż przedmiotowych nieruchomości, wadium nie zostanie zwrócone.

4. Oferta cenowa na kupno nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Głuchołazach przy ul. Kopernika/Matejki powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Ofertę cenową należy włożyć do koperty. Koperta musi posiadać nazwę Oferenta:

imię , nazwisko , lub nazwę firmy , adres.

Na kopercie wpisać: „Oferta na zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Głuchołazach przy ul. Kopernika/Matejki” dla Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 48-340 Głuchołazy ul. Plac Basztowy 3.

5. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 77 40 92 631 wewn. 32 w godz. od 7.00. do 15.00. lub drogą elektroniczną na adres : gtbs@op.pl

6. Do Oferty należy załączyć dowód wpłaty wadium.

7. W zapytaniu ofertowym wygrywa oferta z najwyższą ceną.

8. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Oferentom w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert.

9. Umowa notarialna kupna-sprzedaży przedmiotowej nieruchomości z wybranym Oferentem zostanie podpisana w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

10. Wpłata kwoty zaoferowanej w wybranej ofercie musi wpłynąć na konto bankowe Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. najpóźniej na jeden dzień przed dniem podpisania aktu notarialnego na kupno-sprzedaż przedmiotowych nieruchomości.11. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia (druk Oferty)


 

 

Załącznik nr 1

 

O F E R T A

do zapytania ofertowego na kupnonieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Głuchołazach przy ul. Kopernika/Matejki -nr działki : 1298/20, 1298/21, 1298/22, 1298/25, 1298/26, 1298/27, 1298/28.

 

 

pieczęć Oferenta

 

 

 

 

Miejscowość ………………………………..,data…………………………………………

 

Nazwa oferenta ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………...……………………....................................

adres siedziby ……………………..………………………………………………………….

 

REGON: ........................................ ….NIP .....………..........................…………

 

Telefon ...................………............. , e-mail: ………………………………..

 

osoba do kontaktów ……………………………………………………………………………

 

tel. ……………………………………………………………………………………………….

 

 

1. Nawiązując do zapytania oferujemy kupno przedmiotowych nieruchomości w kwocie

 

brutto ………………..………….……………………………………….…..zł

 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………zł ) ,

 

 

2. Do Oferty załączam podpisane Oświadczenie RODO.

 

Miejscowość, data ……………………………………………...............................................

 

 

……………………………………………………...................................…………………..

podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do składania podpisu

 

 

 

 

 

Oświadczenie RODO

W związku ze złożeniem oferty w zapytaniu ofertowym na kupnonieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Głuchołazach przy ul. Kopernika/Matejki -nr działek: 1298/20, 1298/21, 1298/22, 1298/25, 1298/26, 1298/27, 1298/28,

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 lit. b RODO,

w celu prowadzenia postępowania i komunikacji z Głuchołaskim Komunalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Głuchołazach( kod : 48-340) ul. Plac Basztowy 3.

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… ……………………………….

data podpis Oferenta

 

 

 

Ogłoszenie o reklamach na słupach ogłoszeniowych
Data dodania: 30/09/2022r.
Ogłoszenie o reklamach na słupach ogłoszeniowych

Zapraszamy do zamieszczania płatnych ogłoszeń na słupach GKTBS sp. z o.o.

Materiały wieszamy dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki.


Umieszczanie reklam na słupach ogłoszeniowych GKTBS sp. z o.o. odbywa się po uiszczeniu opłaty wynikającej z obowiązującego cennika.


Opłatę za umieszczenie ogłoszeń i materiałów reklamowych należy uiszczać "z góry" w kasie Spółki lub przelewem na konto GKTBS sp. z o.o.

Nr konta 69 8891 0000 0000 5252 2000 0050.

Potwierdzenie dokonanej opłaty należy dołączyć do zlecenia


GKTBS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy wywieszenia materiałów z uzasadnionych przyczyn.


Samowolne wieszanie ogłoszeń i materiałów reklamowych (za wyjątkiem nekrologów osób zmarłych) na słupach jest zabronione. Materiały nieopłacone będą niezwłocznie usuwane.


Pisemne zlecenia umieszczenia ogłoszeń i materiałów reklamowych można składać w sekretariacie GKTBS Pl. Basztowy 3 Głuchołazy lub drogą elektroniczną na adres

gktbs@op.pl


cennik dostępny na stronie www.tbs-glucholazy.pl

Uchwała nr XXI/204/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020
Data dodania: 18/06/2020r.
Uchwała nr XXI/204/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020

Dziennik Urzędowy województwa opolskiego 

Opole, dnia 1 czerwca 2020r.

Uchwała nr XXI/204/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 maja 2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Głuchołazy do pobrania w załączniku.

 

zarządzenie nr 575-PR.125.2019 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 grudnia 2019r
Data dodania: 29/01/2020r.
zarządzenie nr 575-PR.125.2019 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20 grudnia 2019r

Zarządzenie nr 575-PR.125.2019 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuchołazy.

Plan połączenia GTBS Sp. z o.o. - Zakł. Usług.- Prod. Komunalnik Głuchołazy
Data dodania: 17/11/2016r.
Plan połączenia GTBS Sp. z o.o. - Zakł. Usług.- Prod. Komunalnik Głuchołazy

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK poprzez przejęcie ZAKŁADU USŁUGOWO - PRODUKCYJNEGO KOMUNALNIK Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach ul. gen. Andersa 4

przez

GŁUCHOŁASKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o z siedzibą w Głuchołazach Plac Basztowy 3.

usterki wynikające z opinii kominiarskich
Data dodania: 12/04/2013r.
usterki wynikające z opinii kominiarskich

UWAGA!

Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, że zgodnie z par. 79 punktu 1 "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Wrunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

Drzwi łazienkowe powinny w dolnej części skrzydła posiadać otwory nawiewne o łącznej powierzchni 220 cm kwardatowych.

Prosimy osoby wymieniające stolarkę drzwiową we własnym zakresie o zwrócenie uwagi na powyższe.


NR KRS 174418 Sąd Rejonowy w Opolu VIII Krajowego Rejestru Sądowego | Wydział Gospodarczy Kap. Zakładowy 2 109 500 zł