Menu
Opcje wyglądu
Plac Basztowy 3
48-340 Głuchołazy
Tel./fax: 77 40 92 631
E-mail: gtbs@op.pl
NIP 753-19-74-945
REGON 531503840
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Głuchołazy określa dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.tbs-glucholazy.pl

Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 18.09.2013r. Data ostatniej istotnej aktualizacji:24.09.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa zawiera niedostępne pliki PDF oraz zdjęcia nie posiadające opisu zawartości. Tekst użyty do odnośników zamieszczonych na stronie internetowej nie zawsze jest wystarczająco opisowy. Opisane wyżej problemy będą sukcesywnie poprawiane.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 16.03.2021r.

Informacje zwrotne i kontaktowe w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy: gtbs@op.pl, a także dzwoniąc na numer telefonu 77 40 92 631. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach znajduje się pod adresem: ul. Plac Basztowy 3 , 48-340 Głuchołazy.

Do budynku prowadzi wejście po schodach z poziomu chodnika (parking przy budynku GKTBS Sp. z o.o.).

Do wejścia prowadzą: schody z poręczą. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon dzięki któremu istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem w części parterowej budynku z każdym pracownikiem GKTBS. W razie konieczności pracownik może również przyjąć osobę na zewnątrz przed budynkiem.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada parking dla skorzystania przez osoby niepełnosprawne.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku GKTBS Sp. z o.o. Warunkiem wejścia na teren budynku GKTBS Sp. z o.o. z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku GKTBS Sp. z o.o. z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

NR KRS 174418 Sąd Rejonowy w Opolu VIII Krajowego Rejestru Sądowego | Wydział Gospodarczy Kap. Zakładowy 2 109 500 zł