Menu
Opcje wyglądu
Plac Basztowy 3
48-340 Głuchołazy
Tel./fax: 77 40 92 631
E-mail: gtbs@op.pl
NIP 753-19-74-945
REGON 531503840
Oferta zarządcy

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach zapewnia zarządzanym nieruchomościom pełną obsługę administracyjną, techniczną, finansowo-księgową oraz prawną.

W zakres obsługi administracyjnej wchodzi:

 • Prowadzenie ewidencji lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej oraz najemców w lokalach nie wyodrębnionych
 • Zawieranie w imieniu wspólnoty umów dla nieruchomości z dostawcami energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości
 • Zawieranie umów dla nieruchomości wspólnej na usługi kominiarskie i inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej
 • Czynności związane z zawarciem umowy o ubezpieczenie nieruchomości wspólnej
 • Wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie cen i warunków umów oraz ich zawieranie na usługi związane z zarządem nieruchomością wspólną, merytoryczną kontrolę faktur wystawianych przez usługodawców, kontrolę wykonania umów przez usługodawców oraz zmienianie i rozwiązywanie dotychczasowych umów w przypadkach gospodarczo uzasadnionych
 • Organizacja i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • Wykonywanie zleconych przez wspólnotę czynności związanych z zebraniami właścicieli lokali, zawiadamianie o zebraniach, powiadamianie właścicieli o treści uchwał podjętych w trybie indywidualnego zbierania głosów.
 • Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej w zamian za uzyskanie na rzecz wspólnoty pożytków. Wynajem może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały wspólnoty
 • Wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej
 • Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów
 • Powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości
 • Sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie w tych sprawach kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi
 • Prowadzenie teczek wspólnot mieszkaniowych wraz z dokumentacją z zebrań wspólnoty
 • Prowadzenie w imieniu wspólnoty wszelkiej korespondencji z urzędami, kontrahentami i członkami wspólnoty w zależności od zaistniałych spraw i potrzeb.
 • Reprezentacja wspólnoty na zewnątrz


W zakres obsługi technicznej wchodzi:

 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów
 • Zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • Przygotowywanie planów remontów
 • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, organizowanie przetargów, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizację oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonywanych robót i usług
 • Utrzymywanie pogotowia technicznego po godzinach pracy i w dni wolne od pracy


W zakres obsługi finansowo-księgowej wchodzi:

 • Prowadzenie dokumentacji rachunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w wersji elektronicznej
 • Wykonywanie sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz deklaracji dla Urzędu Skarbowego
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej wspólnoty
 • Obsługa rachunku bankowego Wspólnoty
 • Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli
 • Kontroling finansów Wspólnot
 • Współpraca z bankiem – wysyłanie przelewów, odbiór wyciągów, wyłapywanie i korygowanie pomyłek bankowych
 • Windykacja należności poprzez kierowanie wezwań do zapłaty
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych


W zakres obsługi prawnej wchodzi:

 • Obsługa windykacji należności, poprzez zgromadzenie niezbędnych dokumentów potrzebnych do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej,
 • Konsultacje prawne w zakresie spraw związanych z administrowaniem i zarządzaniem nieruchomością wspólną sporządzanie projektów umów,  regulaminów wewnętrznych, skomplikowanych uchwał.
 • Zastępowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed Sądami oraz organami administracyjnymi (urzędy, państwowe inspekcje sanitarne i ppoż., nadzór budowlany).


Ponadto Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego „GTBS” Sp. z o.o. w Głuchołazach posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę w tak specjalistycznej dziedzinie jaką jest zarządzanie nieruchomościami spełniając wszystkie wymogi prawne obowiązujące w tym zakresie.
Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami do wykonywania czynności zarządzania nieruchomością (w tym bieżącego administrowania) niezbędne jest posiadanie licencji nadanej przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. zatrudnia pracowników posiadających licencję zarządcy.

Zgodnie z art. 186 ust.3 w/w Ustawy o gospodarce nieruchomościami zarządca nieruchomości (administrator) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania (administrowania). Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego „GKTBS” Sp z o.o. w Głuchołazach posiada również ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.

Dla wypełnienia wymogów określonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 62 ust. 1, 4 i 5 oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego „GTBS” Sp. z o.o. zatrudnia  inżynierów  budownictwa posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Zatrudniany zespół pracowników jest absolutnie niezbędny do wypełnienia, zgodnie z przepisami prawa, obowiązków jakie ciążą na właścicielu, bądź działającym w jego imieniu zarządcy lub administratorze nieruchomości - zwłaszcza mieszkalnej.

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. działa w oparciu o poniższe uregulowania prawne:

a) Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali wraz z późniejszymi zmianami
b) Kodeks cywilny
c) Umowa o zarządzanie nieruchomością zawierana z każdą Wspólnotą indywidualnie
d) Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego „GTBS” Sp. z o.o. w Głuchołazach zarządza obecnie 298 wspólnotami mieszkaniowymi.
Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie na rynku nieruchomości, w zarządzaniu przełoży się na długotrwałą, satysfakcjonującą dla obu stron współpracę. Niewątpliwym atutem naszej firmy jest zatrudniana kadra posiadająca wieloletnie doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami .
 
W przypadku zainteresowania naszą ofertą Zarząd GTBS Sp. z o.o. wyraża chęć spotkania w terminie dogodnym dla Państwa.
 
Prosimy o kontakt telefoniczny, pisemny lub osobisty. Tel.(77) 40 92 631.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

NR KRS 174418 Sąd Rejonowy w Opolu VIII Krajowego Rejestru Sądowego | Wydział Gospodarczy Kap. Zakładowy 2 109 500 zł